AKANT İlkokul

'Başarmak, amaca uygun sonuç almaktır'.
Özel AKANT İlkokulu, eğitim felsefesini, öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan yapılandırmacı yaklaşımlar ile kavram, bilgi, beceri, tutum ve davranış elementleri üzerine kurmuştur.
Çocuğun sınıf içi ve sınıf dışındaki gelişimine odaklanan, GEMS programı (Fen ve Matematikte büyük buluşlar) ile donatılmış, sorgulamaya dayalı bir eğitim programı uygulanır.
Özel Akant ilkokulunda, her sınıfta bir sınıf öğretmeni, bir İngilizce öğretmeni, ‘Almanca, GEMS, akıl oyunları, satranç, bilgisayar, müzik, piyano, gitar, perküsyon, beden eğitimi, yüzme, buz pateni, jimnastik, basketbol, voleybol, futbol, dans, modern dans, halk oyunları, görsel sanatlar ve rehberlik öğretmenleri görev yaparlar.
Anadilin düşünme yetisini geliştirmedeki öneminin bilinci ile sorgulayıcı ve eleştirel okuma yöntemleri, düşünme eğitimi dersleriyle bütünlük içinde sürdürülmektedir.
Matematik
Doğru ve tutarlı düşünmenin yöntemidir. AKANT İlkokulu’nun ayırt edici bir özelliği de, matematiksel düşünceye ve matematik öğretimine verdiği önemdir.
Öğrencileri Matematik ve Fen bilimlerindeki prensip ve kavramları öğrenmeden önce deney yapmaya, deneyim kazanmaya yönelten Fen ve Matematikte Büyük Keşifler (GEMS) programı, öğrencilerin el ve akıl becerilerine dayanan etkinlikler ile bilimsel düşünme becerisini kazandırma yanında, onların fen ve matematik konularına karşı ilgisini arttırarak daha kalıcı bir öğrenme sağlamaktadır.
Ana Dil Öğretimi
Ana dilin düşünme yetisini geliştirmedeki öneminin bilinci ile sorgulayıcı ve eleştirel okuma yöntemleri, düşünme eğitimi dersleri ile bütünlük içinde sürdürülmektedir.
Türkçe dersinde ana dilini doğru ve etkili kullanan, dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu alanlarına yönelik becerilerini sürekli olarak geliştiren ve kullanan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.
Akant İlkokulu'nda, dilin iletişim aracı ve kültür taşıyıcı işlevlerinin yanında, ikinci dilin öğrenilmesinde referans dili olması göz önünde tutularak verilmektedir.
Derslerde, Etkileşimli tahta, dilin günlük kullanımını içeren gazete, dergi, kitap, TV programları, çeşitli belgeseller vb. her türlü gereçten yararlanılmaktadır. Öğrencilerimizi ana dilimizi sevdirmek amacıyla çocuk yazarlarıyla tanıştırıyoruz. Hikaye yazma, atölye çalışmalarıyla onlara farklı pencerelerden bakma fırsatı veriyoruz.
Fen Bilimleri
Günümüzde yaşanan hızlı ve köklü değişimin başında “Bilim ve Teknoloji” gelmektedir.
AKANT Okullarında öğrencilerin, anaokulundan başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar, 'Neden-Sonuç' ilişkisine göre düşünüp davranmalarını sağlayacak 'Fen Eğitimi' 'ne özel bir önem verilmektedir. Fen eğitimi programlarının, birden çok duyuya hitap edecek biçimde hazırlanmış laboratuvarlarda, grup çalışmaları, ve bireysel çalışmalarla, deneylerle yürütülmesi temel alınmıştır. Fen eğitimi çalışmalarında GEMS atölyesi de kullanılmaktadır.
GEMS
Özel Akant ilkokulu’nda hedefimiz merak eden, araştıran, ‘neden’ diye sorabilen öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz ile sınıf ve branş derslerinde keşfe çıkarak merak ettiği her şeyi araştırıyor, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Öğrenirken eğleniyor, deniyor, keşfediyor, dinliyor ve düşünüyoruz.
Her öğrencinin farklı öğrenme durumu olduğunu biliyor, öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü olduğu gerçeğinden yola çıkarak farklı öğretim teknikleri kullanıyoruz.
Düşünme becerileri gelişen öğrenciler GEMS çalışmaları ile fen ve matematiği eğlenerek öğreniyorlar.
GEMS ile AMACIMIZ; 
  • Düşünen, mutlu, doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşmuş, paylaşmayı bilen, başkalarının haklarına saygılı, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilen, hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.
  • Araştırmaya, problem çözmeye dayalı aktif katılım ortamları oluşturarak çocukların kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenebilmesi ve öğrenme yaşantılarıyla ilgili yeni yapılandırmalara gidebilmesini sağlamaktır.
  • İlk olarak Lawrence Bilim Merkezinde geliştirilmiş olan GEMS(Great Explorations in Math and Sciense - Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar) programı uygulanır. Okulumuzda bu program ile bağımsız öğrenen, Fen ve Matematik gibi sisteme dayalı kavramaları ‘Gözetimli Keşif yöntemi ile aktif katılım ortamları oluşturulur.
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilgiler öğretim felsefemiz, öğrencilerimizi öncelikle yakın çevrelerinden yola çıkarak, hayatın içinden örnek ve etkinliklerle, belirli temalara bağlı olarak düzenlenen il içi ve il dışı gezilerle sosyal hayata hazırlamayı temel almıştır.
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilimler derslerinde konular, günlük hayattan örneklerin tartışılması ile somutlaştırılmakta, öğrencilerin eleştirel düşünmesi teşvik edilmektedir.
Müzik
Okulumuzun önemli hedeflerinden biri de akademik ve sosyal yönden dengeli bir eğitim ortamı oluşturmaktır.
Tüm dünyada yaygınlık kazanmış bir müzik eğitimi yaklaşımı olan Orff yaklaşımı çerçevesinde Müzik ve hareket eğitimi okulumuzda 1. ve 2. sınıflarda uygulanmaktadır. Orff anlayışındaki bütün aşamalar “Oyun ortamı” içinde gerçekleştirilir. 3. sınıflarda koro, Orff ve vurmalı çalgılar müzik kültürü eğitim programları yürütülmektedir. 3sınıftan itibaren her öğrencimiz bir enstrümana yönlendirilerek okulumuzda bireysel ve grup derslerine katılır.
Eğitsel Etkinlikler
AKANT Okullarında eğitsel etkinlikler, Bilim-Sanat adı altında ders programlarını dışında yapılan alan etkinliklerinin, törensel etkinlikleri, sergileri, gezileri, kültürel ve sportif yarışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.
Her etkinliğin belli ilkeleri, öğrencilerin yaş gruplarına, seviyelerine göre ilgili öğretmenler tarafından hazırlanmış plan, program ve süreleri vardır. Programlanan çalışmalar alanında başarılı etkinlik öğretmenlerin rehberliğinde uygulanır. Öğrencilerin planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları, sorumluluk alarak aldıkları görevi istekle yapmaları, bireysel ya da grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışmaları, gruba karşı sorumluluk duymaları, ders dışı zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmeleri, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazanmaları için tutum, davranış ve becerilerinin geliştirilmesine çalışılır.
Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilere;
  1. Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar (GEMS)
  2. Görsel Sanatlar (Kil - Heykelcilik - Yağlı boya)
  3. Web Tasarım
  4. İngilizce Drama
  5. Müzik
  6. Satranç
  7. Fen - Teknoloji
Alanlarında eğitsel etkinlik seçenekleri sunulmaktadır.
 

Facebook

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

<
Ana Kampüs Yerleşke
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 1100

Fax no: +90 (242) 321 6006

Anadolu Lisesi
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:18 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 3222

Fax no: +90 (242) 312 9222