AKANT Ortaokul

Öyle mezunlar yetiştirelim ki; Atatürk ilke ve devrimlerine sadık,Türkiye’nin geleceğine hükmedecek derecede bilgiyi, beceriyi şahsında toplayan üstün yetenekli, yurtsever yöneticiler olsunlar!
Öğrencilerimizin potansiyellerinin en üst düzeye taşındığı ve yetkinliklerinin geliştirildiği, öğrenme isteğinin yaşam boyu öğrenme bilinci ile pekiştirildiği; çocukluktan ergenliğe uzanan zaman aralığında kişiliklerinin gelişiminin desteklendiği, ana dilini ve hedef dilleri olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanarak bir üst eğitim düzeyine hazır ve birikimli olarak mezun edildiği; gelecekteki sorun ve sorumluluklara hazırlıklı olmayı sağlayan, insana, doğaya ve tüm kültürlere anlayışlı, hoşgörülü ve saygılı olmayı öğreten, düşünce ve ifade özgürlüğünü özümseten, uluslararası kalite normlarında eğitim sağlama temel varlık sebebimizdir.
Aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya koyan Akant Ortaokulunda, akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları da hazırlanmaktadır.
Seçkin eğitim kadromuz, gerçekleştirdiği özgün eğitim-öğretim çalışmalarını sınıf içinde kullandığı tüm materyalleri, eğitim-öğretim tekniklerini ve değerlendirme yöntemlerini misyonumuza ve eğitim felsefemize uygun olarak planlamakta ve öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlamaktadır.
EĞİTİM ÖĞRETİM
“Edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten gençler yetiştirmek geleceğimizin anahtarıdır.'
Eğitim Öğretim Hedeflerimiz:
  • Ders konularını amaç olarak değil hayatı kavramada araç olarak kullanmak,
  • Grup çalışmalarını öğrenme sürecinin tamamlayıcı parçası olarak benimsemek,
  • Farklı ilgi ve yetenek alanlarına yönelik etkinlikler için olanak hazırlamak,
  • Bireysel, sosyal, sportif gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip özgün bireyler yetiştiren Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olmak.
Türkçe
İnsan toplulukların gelişmesi, her şeyden önce dil ve edebiyatlarının ilerlemesine bağlıdır. Bu nedenle dilini güzel kullanan, duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili aktarabilen, yorum kabiliyeti gelişmiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Kendini tanıma, yaşanılan dünyayı zenginleştirme okuma alışkanlığının edinimiyle olur.
Kitap okuma saatleri, kütüphanelerin aktif kullanımı okuma alışkanlığını destekler.
Matematik
Sayılar arası ilişkileri kavrayıp, soyut kavramları yorumlayabilirle yeteneği kazandırmak önemlidir. Analitik düşünce yapısı gelişmiş, sorun değil çözüm odaklı öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir.
Bir problemin değişik yollarla çözülebileceğinden hareketle, farklı görüş ve düşüncelere zihnen açık olabilme ve onlara saygı duyma alışkanlığını kazandırılır.
Fen Bilimleri
Doğal dünyayı anlamak için öğrencilere yol göstermek ve onların Fen ve Teknoloji ile ilgili pozitif tutumlar geliştirmelerine yardımcı olup, öğrendiklerini günlük hayatta kullandırmak hedefimizdir.
Dersler; teknoloji donanımlı laboratuvarlarda, bilimsel düşünme yetisini kazandırmayı amaçlayarak; yaparak ve yaşayarak öğrenilir. Fen Kulüplerinde doğa ve çevre; merak güdüsünü canlı tutan etkinliklerle öğretilir.
Sosyal Bilimler
İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasi bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Geçmişini tanıyan, eleştirel bakış açısı ile tarihini öğrenen bireyler doğru gelecekler kuran kişiler olacaklardır.
Sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, yorumlama kabiliyetleri; işitsel ve görsel uygulamalarla desteklenerek konular pekiştirilir.
 
“Kendini yetersiz gören insan, tereddüt içinde beklerken, girişimci insan, hata yapmaktan korkmadığından daha üstün hâle gelir.'
- Henry C. LİNK-
Rehberlik
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi olarak ortaokul düzeyinde eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları ağırlık kazanmaktadır.
Grup ve sınıf rehberlik derslerinde öğrenciyi tanıma, üst eğitim kurumlarını tanıtma, öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkin çalışma, hedef belirleme ve planlama stratejileri, zaman yönetimi, test çözme teknikleri, sınav ve ders anında dikkat toplama çalışmaları, motivasyonu arttırma, akran baskısıyla baş etme, öfke kontrolü gibi alanlarda bilgilendirme çalışmalarının yanında drama destekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Uygulanan çeşitli test, anket ve envanterlerle öğrencilere uygun yönlendirmeler yapılmaktadır.
Ayrıca öğrencilerimizle, akademik gelişimlerini destekleyici ve sınav sistemine hazırlanmaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Öğrencilerimizin başarılarını arttırıcı çalışmalar öğretmen ve velilerimizle işbirliği içinde sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin sınavlara akademik olarak hazırlanmasının yanında psikolojik olarak da hazırlanabilmesi için bireysel ve grup görüşmelerinde sınav sonuçları değerlendirilerek önlemler alınmakta, eksiklerin giderilmesi için çeşitli yönlendirmeler yapılarak destek sağlanmaktadır.
Ortaokul Kazanım Çalışmaları ve Özel Dersler
Her Öğrenci, Bizim İçin Bir Birey !
Öğrencilerimiz, okul içerisinde öğrendikleri her konudan ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Yaptığımız ölçme ve değerlendirmeler sonucunda sadece genel başarıyı değil, öğrencilerimizin bireysel kazanım başarılarını da ölçmekteyiz.
Her bireyin doğduğu andan itibaren hayata adaptasyon hızı birbirinden farklıdır. Her çocuğun ve bireyin ilgi alanları ve yetenekleri de farklıdır.
Bu nedenle; öğrencilerimize sınıflarımızda işlediğimiz konuların dışında bireysel olarak ya da grup olarak da kazanım çalışmaları vermekteyiz. Kazanım değerlendirme çalışmalarımız ile öğrenciler eksik oldukları konuları kendilerine özel tavsiyeler ve dersler doğrultusunda tamamlama şansına sahip oluyor ve tam öğrenmeyi gerçekleştirme şansını yakalıyor.
Bu çalışmalarımız ortaokuldan liseye geçiş sınavlarında da öğrencilerimize çok büyük fayda sağlamaktadır. Öğrencilerimiz ile bu sınavlara yönelik kazanım çalışmaları da hafta içi ve hafta sonu olmak üzere planlanıp uygulanmaktadır.
Özel Ders Sistemi
Eğitim Sistemi Anlayışı
Eğitimde hiçbir birey feda edilemez. Kazanım eksikliği olan öğrenciler yeterli zaman, öğrenme eğilimine uygun farklı yaklaşım ve ek bir öğrenme fırsatı verilirse her konuyu öğrenebilir. Ölçme değerlendirme verilerine göre öğrencilerimizin sadece eksik oldukları konulara yönelik kazanım tamamlama etütleri yapılmaktadır. İlkokul ve ortaokul sınıflarında her öğrencimizin akademik başarısının özel derslerle en üst düzeye çıkartılması amaçlanmaktadır. Unutmayınız ki etüdün sıklığı değil verimliliği ve ihtiyaca yönelik olması önemlidir.
Gün sonunda kazanım eksiği bulunan öğrencilerimizin ders öğretmeni ile özel olarak kazanım eksikleri, grup ve bireysel çalışmalarla tamamlanmaktadır.
Eğitime farklı bir açıdan bakan okulumuz; üretken, çağa ayak uydurabilen, yenilikçi, çevreye ve çevre sorunlarına duyarlı, toplumsal olaylara ilgisiz kalmayan, insana saygılı, insani değerleri kazanmış, yalnızca akademik alanda değil, sosyal alanlarda da başarılı bireyler yetiştirmek amacıyla yıl boyunca pek çok etkinlik planlamaktadır.
Yabancı Dil Eğitimi
ANTALYA’da bir ilki yaşattığımız okulumuzda İngilizce yaparak yaşayarak öğretilmektedir. İngilizce derslerine ek olarak ders dışı zamanlarda da İngilizce konuşabilecekleri ortamlar tanıyoruz.
İLKOKULDA ve ORTAOKULDA İNGİLİZCE DİLİNDE YAŞAM...
Dünya vatandaşı yetiştirmek;
Her bir öğrencimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek ilk hedefimizdir. Öğrencilerimizin, kendilerini, sadece ana dillerini kullanarak değil, birçok dilde ifade etmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizi, İngilizce dilini ana dillerini seviyesinde konuşan bireyler olarak yetiştiriyoruz. Onları hayata, dünya kültürünü tanıyacak şekilde hazırlıyoruz.
Öğrencilerimiz, ilkokulunilk yıllarından itibaren kendini rahat bir şekilde ifade edebilir hale gelmektedir. Ortaokulun sonunda ise sadece kendini ifade etme yetisiyle kalmayıp, İngilizce dilini kullanarak araştırmalar yapabilen, tüm dünya ile farklı medya araçlarını kullanarak iletişim kurabilen, birçok yurt dışındaki organizasyon veya yaz okullarına iştirak edip orada dünya görüşünü geliştirebilen bireyler olacaklardır. İleride seçecekleri okulların sadece ülkemizdeki üniversiteler değil yurtdışındaki üniversiteler de olması amaçlarımız arasındadır ve öğrencilerimiz bu hedef doğrultusunda dil eğitimi görmektedir.
Farklı kültürleri ve farklı bakış açılarını kazandırmak amacı ile okulumuzda tematik öğrenme ve disiplinler arası geçiş sistemini uyguluyoruz. Bu çalışmalarımızı uygularken, öğrencilerimize, projeler ve aktiviteler yapabilecekleri, farklı interaktif programlar kullanabilecekleri, drama ve müzik çalışmalarınada katılabilecekleri alanlar sağlıyoruz.
Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler gibi, Türkçe sınıf müfredatlarında gördükleri her konuyu İngilizce dersinde de destekleyecek bir program uygulamaktayız. Bu çalışmalar da öğrencilerimize, İngilizce dilini birçok alanda, doğal akış içerisinde kullanma ve uygulama sahası tanımaktadır. Öğrencilerimiz derslerde veya tenefüslerde, yemekhane veya kafetarya alanlarında okul içinde veya okul dışında, mail ortamında veya telefon görüşmelerinde dahi İngilizce dilini kullanmaya yönlendirilmekte ve ikinci bir dili öğrenmenin zorunluluktan öte, gayet doğal ve keyifli olduğunu farketmektedirler. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi rutin programlar halinde telefon ile arayarak zaman zaman İngilizce görüşme ve sohbetlerde bulunarak, onlara hem uzaktan iletişim adabını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmakta hem de bu konuda özgüvenlerini arttırmaya çalışmaktadırlar.
AVRUPA DİL PORTFOLYOSU.
“Avrupa Ortak Dil Yeterlilikleri Çerçevesinin” bir parçası olarak hayat boyu öğrenmeyi de anlamlı kılacak şekilde öğrencilerin dil gelişimlerini kendilerinin değerlendirebilmeleri ve takip edebilmeleri amacıyla MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda “Avrupa Dil Portfolyo” larına yer verilmektedir.
2.Yabancı Dil Almanca
Avrupa Birliği Dil Öğrenme Konseyi’nin belirlemiş olduğu kriterlerden yola çıkarak AKANT OKULLARI olarak 2. yabancı dile gereksinim duyduk.
  • Özellikle Globalleşen dünyada insanlar arası etkileşimin artması,
  • Uluslararası alışverişin hem kültürel hem de ekonomik açıdan artması ve ülkelerin birbirlerine olan gereksinimleri,
  • Farklı kültürlere olan gereksinim ve insanların merak edip öğrenme isteklerinin oluşması. 2. yabancı dile neden gereksinim duyduğumuzu açıklamaktadır.
AKANT OKULLARI olarak evrensel düşünüp ‘Dünya Vatandaşı’ olma yolunu hedefliyoruz. Erken yaştaki bir çocuğun alıcı dil belleğine kayıt yapması daha rahat olur.

1.Sınıftan 8.Sınıfa Kadar
İlkokul 1. sınıftan itibaren Almanca'nın önemini kavratmak, gereksinim duymalarını sağlayıp, severek ve isteyerek öğrenmelerine yardımcı olmak; böylece dil geliştirmelerine imkan sağlayacak iyi bir altyapı oluşturmak hedeflerimizdendir.
Dünya Vatandaşı Yetiştiriyoruz
 
 
 

Facebook

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

<
Ana Kampüs Yerleşke
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:8 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 1100

Fax no: +90 (242) 321 6006

Anadolu Lisesi
Meydan Kavağı Mah. 1595 Sokak No:18 Muratpaşa /ANTALYA

Telefon: +90 (242) 312 3222

Fax no: +90 (242) 312 9222

Twitlerimiz